Modell för att möjliggöra ekonomiska ansvar

Om modellen

Innan ekonomiska ansvar kan fördelas i organisationen krävs det att man undersöker vad en viss enhet kan mätas på. Till detta används en simpel input/output modell. Modellen består i att för varje enhet där ett ekonomiska ansvar ska tilldelas undersöka om input, kapitalbindning och output kan mätas i monetära mått.

Input: Kan det resurser som en enhet kräver för att utföra sitt arbete mätas i monetära mått.

Exempelvis input i en kundreskontra är personal, it-system, lokal, kontorsinventarier m.m. Input i en produktionsprocess är råmaterial, personal, energi m.m.

Kapital: kan man på enheten eller i processen isolera vilken kapitalbindning som finns i de produktionsresurser som krävs.

Exempelvis binder en tillverkande enheter kapital i maskiner, lager och verktyg m.m. En FoU avdelning kan binda kapital i labbutrustning m.m.

Output: kan en enhets output mätas i monetära mått eller med andra ord prissättas.

Exempelvis är det svårt att prissätta outputen såsom ett månadsbokslut från en redovisningsavdelning men det är enklare att prissätta en producerad produkt från en produktionslina eller en såld konsulttimma från en konsultavdelning.

 

När kan modellen användas

Modellen används för att analysera möjligheten att mäta en enhets prestation i ekonomiska mått. Förändrad organisation medför oftast förändrat ansvar och resurser som allokeras för att utföra det enheten är ansvarig för. I praktiken innebär det att de resurser som förbrukas och den leverans som skapas påverkar olika delar av resultat- och balansräkning.

Modellen ger en första indikation vilket ekonomiska ansvar som är möjliga. Sedan blir det en fråga om bokföringen stödjer att fånga den information som det ekonomiska ansvaret kräver. Oftast krävs att man definierar konteringsprinciper, allokeringar och internhandelsprinciper som behöver ske för att skapa t ex resultatansvar eller nollresultatenheter.