Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagrammet är en modell och metod som hjälper en att visualisera, strukturera och analysera grundorsakerna till ett problem eller en viss frågeställning. Det uppfanns av Kaoru Ishikawa och började användas i Japan på 1960-talet. Diagrammet är uppbyggt som en ryggrad med ett antal ben, med ett huvud i ena änden. Vid huvudet skrivs problemet in och varje ben mynnar ut i olika grundorsaker.

Fiskbensdiagrammet fyller flera olika funktioner och syften;

  • Tydliggör vad som påverkar ett problem
  • Ger en bild av nuläget
  • Ger en fördjupad insikt in i senare förbättringsarbete
  • Visar på grundorsaker, inte symptom vilket skapar ett förutsättningar för problemlösningen
  • Skapar en helhetsbild som bidrar till samförstånd i ett team gällande ett problem
  • Delar upp orsakerna i kategorier

 

Det är lätt att tro att orsaken till ett problem är självklar, men vid en djupare analys och övning med hjälp av denna typ av modell uppkommer betydligt fler potentiella grundorsaker än man tidigare tänkt på. Att därmed dela upp grundorsakerna i kategorier gör att helheten lättare fångas upp och tvingar en att tänka på flera möjliga områden. De vanligaste kategorierna när det kommer till en verksamhet är system, människor, process och organisation.

Process: handlar om processteg / arbetsmoment. T.ex. om det finns onödiga arbetsmoment, om något skulle kunna automatiseras osv.

Organisation: handlar om orsaker som beror på otydlighet i organisationens roller och ansvar eller orsaker som beror på organisationens utformning. T.ex. otydlighet kring vem som äger en fråga, att organisationen kring arbetsuppgifter inte är optimal osv.

Systemhandlar om orsaker så som buggar i system, otydlighet i system eller brister i system.

Människor: orsakerna härleds till enskilda personer där fokus riktas mot bristerna hos den enskilda personen. T.ex. fel förutsättningar eller bristande utbildning. Det handlar alltså om rollen, inte personen i sig.