Kravställning av outsourcingkontrakt


Om modellen

Innan ett outsourcingkontrakt signeras bör en kravspecifikation utvecklas, vår modell bygger på fyra nivåer;

1.Värdekedja – Genom att tydligt artikulera organisationens affärsmodell och värdekedja förstår leverantören vad som är kritiskt för verksamhet. Detta är viktigt då det har en direkt påverkan på att kravställa servicenivåer.

2.Process – Här måste organisationen förstå och klargöra för leverantören vilka beroenden som finns mellan den eller de processer som ska outsourcas och övriga processer i organisationens värdekedja.

3.Aktivitet –  Organisationen måste kunna specificera alla aktiviteter i processen, sekvensen och dess systemkrav.

4.Rutin – Definiera organisationens kvalitetskrav ner på rutinnivå med tillhörande roller & ansvar

När kravspecifikationen är klar är det viktigt att leverantören kan visa hur de kommer att möte dessa krav – hela vägen ner på rutinnivå.

När kan modellen användas

Modellen används i förstudiefasen och/eller i upphandlingsfasen där vi ska svara på frågor som:

  • Vilken servicenivå är det organisationen kräver?
  • Vilka beroenden finns mellan den eller de outsourcade processerna och övriga processer i värdekedjan?
  • Hur skall vi definiera roller & ansvar?
  • Har outsourcingleverantören kvalitetssäkrat processen med robusta rutinbeskrivningar?