Business Model Generation

Busuiness model

Titel: Business Model Generation

Författare: Alexander Österwalder och Yves Pigneur

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2013

Business Model Generation ger  läsaren en möjlighet att på ett metodiskt sätt analysera och utmana föråldrade affärsmodeller. Läsaren utmanas i att utforma och implementera effektiva och värdeskapande affärsmodeller, för att identifiera nya strategiska alternativ.

Affärsmodellscanvasen består av nio byggstenar som visar logiken bakom hur ett företag planerar att skapa värde.

Kundsegment – beskriver vilka olika grupper av människor eller organisationer som ett företag vill nå ut till.
Värdeerbjudande – beskriver den kombination av produkter och tjänster som skapar värde för ett specifikt kundsegment.
Kanaler – beskriver hur ett företag kommunicerar med och når ut till sina kundsegment i syfte att leverera ett värdeerbjudande.
Kundrelationer – beskriver de typer av relationer ett företag etablerar med specifika kundsegment.
Intäktsflöden – utgörs av de intäkter ett företag genererar från varje kundsegment.
Nyckelresurser – beskriver de viktigaste tillgångarna som behövs för att en affärsmodell ska fungera.
Nyckelaktiviteter – beskriver vad ett företag måste göra för att dess affärsmodell ska fungera.
Nyckelpartnerskap – beskriver det nätverk av leverantörer och partners som får affärsmodellen att fungera.
Kostnadsstruktur – beskriver de viktigaste kostnader som uppkommer när man bedriver en verksamhet i enlighet med en viss affärsmodell.

För den intresserade i ämnet affärsmodeller och strategi finns mer att läsa i form av I huvudet på Michael Porter som är en kärnfull sammanfattning av Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft och Blue Ocean Strategy som kompletterar Porters resonemang om att ett företag måste välja positionering inom en bransch dvs., differentiering eller lågkostnadsfokus.