LÄSTIPS!

Resurser

LÄSTIPS!

När höstmörkret tränger sig på kan det behövas inspiration för att sätta fart på ny tankar och idéer.
Förhoppningsvis kan lästipset nedan vara en sådan inspirationskälla!

Titel: Det agila företaget

Författare: Lennart Francke och Göran Nilsson

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2017

Hur ofta finns det en välgrundad tanke bakom en organisations styrfilosofi?

Organisationer med dess ledare fastnar inte sällan i gamla hjulspår när det kommer till styrfilosofi och val av styrmodell. Traditionella metoder såsom budgetstyrning, prestationsmätning och bonussystem tillämpas utan direkt eftertanke om vilka styreffekter det för med sig. Resultatet blir många gånger en toppstyrd och rigid styrning av organisationen, vilket bidrar till att försvåra förutsättningarna att snabbt ställa om i en föränderlig omvärld. Det försvårar förutsättningarna att verka agilt.

Boken ”Det agila företaget” har sedan den publicerades 2017 kommit att bli en favorit i vår bokhylla. Författarduon Lennart Francke och Göran Nilsson kompletterar varandra på ett unikt vis, Lennart med sin långa erfarenhet från ledande positioner inom bankväsendet och Göran med sin forskarbakgrund och erfarenhet som controller i näringslivet.

I boken förklarar författarna varför så många företag drivs enligt traditionella principer och argumenterar för fördelarna med ett agilt synsätt.
Boken lyfter fram fyra huvudsakliga dimensioner som skiljer det agila företaget från det mekaniskt toppstyrda företaget.

Det agila företaget:
1.
Är kundfokuserat och långsiktigt snarare än ägarfokuserat och kortsiktigt
2. Har fokus på stor anpassningsförmåga till en föränderlig omvärld snarare än formell planering, som exempelvis budget och budgetstyrning
3. Har tillit till medarbetarnas välvilja och goda intension att göra rätt saker snarare än detaljstyrning- och uppföljning
4. Motiverar medarbetarna genom inre motivationsfaktorer såsom att känna angelägenhet för sina arbetsuppgifter och ge dem utvecklingsmöjligheter, snarare än att tillämpa bonussystem för att öka prestationen

Vidare beskriver författarna att det agila företaget har en heltäckande styrfilosofi och lyckas konsekvent röra sig över samtliga av de fyra dimensionerna samtidigt. Utmaningen är ofta att hålla fast i det agila synsättet även under mer utmanande perioder, som att stå emot ett centraliserat kostnadsbesparingsprogram till följd av en lågkonjunktur.

Boken förklarar vikten att tydliggöra organisationens strategi men också dess företagskultur, vilka samtliga medarbetare behöver vara införstådda i. Förstår medarbetarna vart organisationen är på väg, utifrån vilken filosofi och inom vilka ramar arbetet ska bedrivas, blir det lättare för medarbetarna att arbeta självständigt och våga fatta beslut vilket bidrar till ökad tillit och lojalitet.

Boken är en utmärkt inspirationskälla för att utmana de traditionella principerna och metoderna kring styrfilosofi. Många av de tankar och utmaningar som listas i boken känner vi igen från flertalet av våra projekt och där vi under åren fått möjlighet att arbeta fram robusta metoder och effektiva verktyg för att uppnå önskade styreffekter.

Vi hoppas att boken ska kunna inspirera och få dig att reflektera kring den styrfilosofi som verkar inom din organisation.