Medarbetarens guide till framgång

Titel: Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean

Författare: Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman

Utgivningsår/ publiceringsdatum: 2013

Medarbetarens guide till framgång – Referat

Spridningen av Lean som koncept har sedan dess att termen lanserades år 1990 varit enorm. Ett Leanorienterat arbetssätt var tidigare starkt förknippat med tillverkande industri, och då primärt med bilindustrin, men fokus har breddats och omfattar numera alla typer av verksamheter. Oavsett om det gäller produktion, administration eller sjukvård, oavsett om det gäller vinstdrivande, ideell eller offentlig verksamhet, så är nu Lean en vanligt förekommande term för ökad kundnytta, förbättrad kvalitet, höjd effektivitet och inte minst för mer nöjda medarbetare.

Boken Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean tar sin grund i de svårigheter som kan uppstå om målen med och förståelsen för Leanarbetet inte är väl kommunicerat och väl förankrat i hela organisationen. Tanken med boken är att ge medarbetarna grundförståelsen för vad ett Leanorienterat arbetssätt är, varför det görs och vad det innebär för individen.

Boken är uppbyggd på åtta pusselbitar för att ge läsaren en bred insikt i arbetet med Lean, allt ifrån grundläggande tankesätt, standardisering, kund- och leverantörssamverkan till resultat och vad som kan förväntas av både medarbetare och chefer. Författarna presenterar ett stort antal exempel men också ett antal verktyg och tankemodeller. Boken väver även in en nionde pusselbit, pusselbiten som innebär individens bidrag till verksamhetens Leanresa och verksamhetens Leankultur.