Öka konkurrenskraften med stöd av en robust styrmodell

Öka konkurrenskraften med stöd av en robust styrmodell

Öka konkurrenskraften med stöd av en robust styrmodell

Hämta sammanfattning

Skicka till

Jag godkänner lagring och hantering av mina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Det finns hyllkilometer av litteratur inom området men det har länge saknats en sammanhållen bild av de komponenter som tillsammans bildar en bra styrmodell. Artikeln av A. Ferreira och D. Otley sammanfattar de frågor som bör ställas för att ta fram en sammanhängande styrmodell. På Claesson & Partners har vi under närmare 50 år haft fokus på hur företag och verksamheter kan bygga robusta styrmodeller, som skapar förutsättningar för att nå uppsatta mål och bidra till ökad lönsamhet. Vi kommer i denna artikel gå igenom modellens komponenter och ge våra perspektiv på dem, vilka bygger på vad vi som managementkonsulter inom styrningsfrågor stöter på i de styrmodellsprojekt vi genomför.

Vi kommer att beröra frågeställningarna:

1. Vad är organisationens vision och mission och hur överförs den till dess medarbetare?

2. Vilka kritiska framgångsfaktorer är centrala för organisationens framtida framgång?

3. Hur har vi valt att organisera oss och hur samspelar strukturen med strategigenomförandet?

4. Vad är organisationens strategiplan, samt vilka processer och aktiviteter är kritiska för att uppnå dessa? Hur omvandlas och förmedlas dessa till organisationens medarbetare?

5. Baserat på organisationens strategi, syfte, och kritiska framgångsfaktorer, vilka är de kritiska nyckeltalen?

6. Hur ska organisationen prestera för att uppnå de kritiska nyckeltalens mål och hur sätts målen kopplat till dessa?

7. Vilka processer använder sig organisationen av för att utvärdera individer, grupper och prestation? Är utvärderingen subjektiv, objektiv eller en blandning samt hur viktig är formell och informell information i processen?

8. Vilken belöning, både finansiell och icke-finansiell, erhåller chefer och anställda genom att uppnå målen?

9. Vilka informationsflöden, system och nätverk finns för att supportera styrmodellen?

10. Hur används informationen och kontrollmekanismerna? Hur skiljer sig användandet av kontrollmekanismerna på olika nivåer i organisationen?

11. Hur har styrmodellen ändrats genom förändring i dynamiken mellan organisationen och dess omgivning? Har förändringar av styrmodellen varit proaktiva eller reaktiva?

12. Hur starka och sammanhängande är länken mellan styrmodellens komponenter och på vilket sätt används dessa?