Styrmodell

Om modellen

För att skapa en styrmodell måste man utgå från en organisation med decentraliserat ekonomiskt ansvar. Människorna i organisationen behöver information för att styra, analysera och därmed uppfylla sitt ansvar. I styrmodellen innebär detta att skapa en Mått- & Objektmatris. Måtten kan vara resultatmått, balansmått, KPI:er och kvalitativa mått (NKI). Objekten utgörs av organisation, produkt, aktivitet, kund, marknad etc. Måtten kombineras med objekten för att färdigställa matrisen. I steg 2 översätts M/O matrisen till en rapportplan som fastställer vilka rapporter som skall tas fram. Parallellt med M/O matrisen fastställs de principer som styrmodellen bygger på. Principer kan avse hantering av internhandel, belöningsmodeller, internprissättning, kalkyler och fördelningsprinciper av overheadkostnader. Steg 3 handlar om upphandling av system baserat på styrmodellens krav alternativt definiera förändringskrav på befintligt system. I samband med systemimplementation tar man fram en kodplan och en transaktion och lagringsplan som visar koder för olika objekt samt vilken information varje transaktion skall innehålla. Ofta väljer organisationer en BI-lösning för utdata. Detta innebär att M/O-matrisen och rapporplanen även påverkar vilken information som skall lagras i BI-databasen.

När kan modellen användas

Att utforma en styrmodell behövs vid en rad situationer. Det kan vara i samband med implementering av ett affärssystem eller uppgradering av befintligt system. Andra situationer är när man genomfört en omorganisation och måste utforma en ny styrmodell. Ytterligare tillfällen är när man behåller befintligt affärssystem men satsar på en BI-lösning för informationsgenerering.