Styrning

STYRNING

Styrning skapas i ett samspel mellan flera faktorer och måste betraktas som en helhet. Ekonomiska mål och ansvar är en central del i en styrmodellen, men dock bara en del. Hållbarhet, organisationsstruktur, planerings- och uppföljningsprocesser, incitamentsmodeller och informationssystem är ytterligare områden som tillsammans driver medarbetares beteenden och skapar styreffekt. När det finns samstämmighet mellan styrmodellens delar och acceptans hos medarbetare blir effekten enorm.

Robust styrmodell = mångfacetterad med samstämmighet

Det är vanligt att delar såsom strategi, organisationsstruktur, hållbarhet, ekonomiska ansvar och incitamentsmodeller  drar åt olika håll i många företag. Detta leder till låg samstämmighet i verksamhetens styrning vilket resulterar i bristande styreffekt och suboptimerade beteenden.

Ekonomimodellens betydelse för samstämmighet

Information utgör grunden för alla affärsbeslut. Den stora mängd data som dagligen tas fram i företag och organisationer är, rätt hanterad, en mycket viktig tillgång. Men det räcker inte att informationen finns – den måste också vara tillgänglig, förädlad och kvalitetssäkrad.

Hållbar styrning

Att styra på ekonomiska mål och med ekonomiska mått är de flesta vana vid. Idag träffar vi många verksamheter som ser utmaningar i att få hållbarhetsarbetet att bli en naturlig del för alla medarbetare. För oss är social och ekologisk hållbarhet inte annorlunda än den traditionella ekonomiska hållbarheten och skall givetvis inkluderas i styrmodellen och inte vara en fristående del. En stor utmaning med nya regelverk, så som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), är förutom hur verksamheten skall styras också hur data skall insamlas. Vår mångåriga kunskap för att optimera och automatisera inhämtning av data från multipla datakällor, såväl interna som externa, gör det enkelt för er som verksamhet att på riktigt integrera hållbarhetsarbetet i styrningen.

Klassikern: rätt sak på rätt plats

Att informationen är relevant, korrekt och ger rätt styreffekt för användaren är ekonomimodellens syfte. I 40 år har vi utvecklat ekonomimodeller som återspeglar och väger in faktorer såsom koncernstrategi, affärsstrategi, organisationsform, styrning och incitamentsmodeller. Vi har en gedigen redovisningskompetens som medför att ekonomimodellens informationsinnehåll är kvalitetssäkrat och stöds av en logisk redovisningsmodell.

Styrning vid affärsystembyte

En kritisk framgångsfaktor för lyckade projekt inom Affärs- och Beslutstödssystem är att de betraktas som mer än renodlade IT-projekt. Hos Claesson & Partners betraktar vi dessa projekt som verksamhetsprojekt och lyfter in perspektiven styrning och verksamhetsutveckling tillsammans med IT.  Under åren har vi som oberoende aktör hjälpt många företag att utvärdera, välja och införa dessa system.

Tecken & Symptom på problematisk styrning

Top 4

  • Mängder av nyckeltal med oklar koppling till övergripande mål
  • Många beslut baseras på ”korridorsnack”, magkänsla eller internpolitik
  • Beslutsinformation kommer för sent
  • Organisationen ifrågasätter eller litar inte på ekonomisk rapportering

Andra tecken:

  • Ifrågasättande av vem som är ansvarig för kostnader och intäkter
  • Chefer tenderar att lägga sig i andras ansvarsområden
  • Suboptimering (gör resultat på någon annans bekostnad) mellan affärsområden, divisioner eller resultatenheter
  • Medarbetarna drar inte åt samma håll
  • Incitamentsmodell stödjer och samverkar inte med organisationens strategi och mål.
  • Definitioner av nyckeltal (KPI:er) är inte enhetliga genom hela organisationen.

Rekommenderad läsning inom styrning

Corporate Strategy
Porter

I huvudet på Michael Porter
Magretta

Beyond budgeting
Hope & Fraser

The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis
Ferreira & Oatly

Styrning – Göteborg

– Claesson & Partners –

Just nu är vi omkring 20 konsulter som arbetar tillsammans på kontoret i Göteborg. Även om kontoret är på västkusten så är vår arbetsplats hela Sverige. Du hittar oss längst upp i Kiruna och längst ner i Skåne. Vi är där uppdragen finns.