Kundcase

Håll i förändringen!

Problem

Implementeringen av en ny organisationsform och ett nytt arbetssätt hade släpps för fritt och det var upp till respektive enhet ute i landet att genomföra arbetet.

Lösning

Lösning blev att med hjälp av modeller för förändringsledning ge förslag på hur styrningen skulle återtas.

Resultat

Projektet resulterade i ett omtag från centralt håll. Styrning och ledning över implementeringen återupprättades och den nya organisationsformen höll på att etableras med goda resultat.

Utmaning

Att hitta kriterier för att definiera hur långt respektive enhet kommit i sitt förändringsarbete givet olika omständigheter och förutsättningar.

Projektbeskrivning

För att tydliggöra demokratiska och tjänstemannamässiga delar av verksamheten både utifrån roll och ansvar hade en ny organisationsstruktur/ plattform utvecklats. En implementering av denna hade påbörjats. Uppdraget var att utreda hur väl den här plattformen implementerats av ledningsgrupperna på respektive enhet ute i landet.

Genom intervjuerna framkom vilket perspektiv, demokratiskt eller tjänstemannamässigt, som dominerade. Utifrån ett antal kriterier för en lyckad implementering kunde en bedömning göras av hur väl respektive enhet lyckats med att genomföra den nya organisationen och det nya arbetssättet.

I och med att stora skillnader mellan enheterna identifierades blev det tydligt att implementeringen inte styrts från centralt håll. Lösning blev att med hjälp av modeller för förändringsledning ge förslag på hur styrningen skulle återtas.