C&P_2023_Website_0666_WEBB_FINAL_lönsamhet_jpg

Lönsamhet

Företag verkar idag i en allt mer föränderlig värld, med snabba skiften i konsumtionsmönster, hög- och lågkonjunkturer som avlöser varandra i en allt snabbare takt. Den globala ekonomin möjliggör att konkurrenter allt snabbare kan ta sig in på marknaden, det blir därför allt viktigare att förstå vilka produkter och kunder som verkligen driver ditt företags lönsamhet

vad vi hjälper till med

  • Analys av produkt- och kundlönsamhet
  • Prisstrategi
  • Identifiering av kostnadsdrivare

Nyckelfrågor för lönsamhetsutveckling

Baserat på våra tidigare erfarenheter, har det ofta visat sig att hela 40 procent av produkterna i många verksamheter är olönsamma, medan endast 25 procent genererar vinst. Därför är det av stor betydelse att adressera tre centrala frågor inom lönsamhetsutveckling för att främja framgång:

  • Vilka kunder och produkter driver dagens kundlönsamhet och produktlönsamhet?
  • Vad kan ni göra för att öka verksamhetens lönsamhet?
  • Hur skall styrmodellen se ut för att driva lönsamhet på både lång och kort sikt?

Med våra verktyg och välbeprövade metodik kan vi vägleda er genom dessa nyckelområden och öka ert bolags lönsamhet.

KUND- OCH PRODUKTLÖNSAMHETSOPTIMERING GENOM KALKYLERING OCH ANALYS

Genom produktportföljsoptimering kan vi erbjuda djupare insikter som sträcker sig bortom bruttomarginalen. Detta skapar en grundläggande förståelse för både kund- och produktlönsamhet, vilket är avgörande för framgång. Vi genomför en omfattande analys av både produkt- och kunddrivna kostnader med hjälp av avancerade kalkyleringsmetoder, inklusive ABC-kalkylering, för att maximera vinsten. Dessutom säkerställer vi genom en detaljerad pris-, volym- och mixanalys att varje prissättning är optimerad för bästa möjliga resultat samtidigt som den ger värdefulla insikter i kostnadsstrukturerna för att fatta välgrundade beslut.

Standardkostnader

För att upprätthålla lönsamhet krävs en välorganiserad styrmodell med tydliga ekonomiska ansvarsområden. Vi samarbetar med våra kunder för att utveckla, etablera och realisera standardkostnader och en effektiv ekonomimodell i deras organisationer. Vår expertis sträcker sig till att identifiera och hantera kostnader för sålda varor (KSV), produktionsvarianser, inköpsvarianser, fraktnetto samt både rörliga och fasta kostnader. Genom en djup förståelse och effektiv hantering av kostnadsstrukturen strävar vi efter att maximera våra kunders organisations effektivitet.

Lönsamhetspusslet

För att optimera företagets långsiktiga lönsamhet krävs en grundlig analys av alla delar i affärsmodellen. Vi erbjuder vägledning för att hjälpa dig förstå din egen lönsamhetsmekanism och hur du snabbt kan förbättra den genom att granska relevanta nyckeltal som EBIT och EBITDA. Vår omfattande omkostnadsanalys inkluderar indirekta kostnader, allokeringar och identifiering av kostnader som påverkar bruttomarginalen. Detta ger dig verktygen för att fatta välinformerade beslut och öka din lönsamhet.