Personuppgifter

Information om hantering av personuppgifter inom Claesson & Partners

Claesson & Partners värnar om din personliga integritet, och vi vill att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss på Claesson & Partners är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Claesson & Partners AB 556615-4588, Kaserntorget 5 i Göteborg, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Claesson & Partners. För personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners, exempelvis vid anmälan till utbildning som anordnas av extern part, är det den externa parten som är personuppgiftsansvarig.

Varifrån samlar vi in personuppgifter 

  • Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis vid anmälan till event, prenumeration av nyhetsbrev, kontaktforumlär via hemsidan eller anmälan till utbildning som anordnas av Claesson & Partners.
  • I samband med konsultuppdrag när du som beställare använder/köper tjänster av oss.
  •  Vi kan också komma att inhämta uppgifter från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara uppgifter från våra samarbetspartners.

Behandling av personuppgifter

Direktmarknadsföring

Hantering

Utskick av information i form av nyhetsbrev, inbjudningar till seminarier, event, och föreläsningar eller övrig relevant information för mottagaren. 

Typ av uppgifter

Namn / Email / Företag / Telefonnummer / Ort / Titel & roll / Bransch 

Lagring grund

Samtycke. Samtycke kan enkelt dras tillbaka genom att klicka på länken i valfritt e-postutskick där du kan dra tillbaka ditt samtycke. 

Lagringsperiod

Om du infogas i systemet, som en följd av en aktivitet på vår hemsida eller att du deltagit vid något av våra evenemang kommer du att få ta del av vår information tills det att du själv avslutar din prenumeration hos oss. Gallring av våra register sker efter 12 månader, klassificeras du då inte som en aktiv prenumerant raderas dina personuppgifter. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig från fortsatta utskick.

 

Anpassade marknadsföringsaktiviteter

Hantering

Anpassade och riktade marknadsföringsaktiviteter, baserade på din yrkesroll och verksamhetens geografiska plats, branschtyp, antal anställda, omsättning mm.

Typ av uppgifter

Namn / Email / Företag / Telefonnummer / Ort / Titel & roll / Bransch 

Laglig grund

Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig (opt-out). 

Lagringsperiod

Gallring av våra register sker efter utförda marknadsinsatser, dock senast efter 12 månader. Det finns alltid möjlighet att frånsäga sig anpassade och riktade marknadsföringsaktiviteter, genom att kontakta oss via kontaktformulär på hemsida, email eller telefon. 

Användning av Cookies 

 I likhet med de flesta webbplatser använder vi cookies för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Cookies används för trafikövervakning och innehållsoptimering. Vi använder tre typer av cookies.

  • Sessionscookies som tas bort automatiskt efter varje besök.
  • Beständiga cookies som finns kvar under flera besök på webbplatsen.
  • Cookies från tredje part som används av partnerwebbplatser som finns inbäddade i vår webbplats eller som vi länkar till.

Mottagare som vi delar information med

 I samband med marknadsföringsaktiviteter kan information inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning delas med samarbetspartners som under personuppgiftsbiträdesförhållande behandlar personuppgifter för Claesson & Partners räkning.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter såsom domstolar och motparter och myndigheter. Behandlingen är i dessa fall nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. 

 

Dina rättigheter

Claesson & Partners behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i form av ett s.k. registerutdrag. 

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas genom att kontakta Claesson & Partners via kontaktformulär på hemsidan, email eller telefon.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Genom att klicka på den länk som finns i email-utskick där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

Motsätta sig behandling av direktmarknadsföringsändamål 

Du har också möjlighet att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning genom att kontakta oss via kontaktformulär på hemsidan, email eller telefon. 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

 Du har också möjlighet att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning genom att kontakta oss via kontaktformulär på hemsidan, email eller telefon. 

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 

Begränsning av behandling 

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig. 

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). 

 

Vem kontaktar jag vid eventuella frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Claesson & Partners AB (556615-4588) 

E-post:  info@claessonpartners.se

Hemsida : Kontakt

Telefon:  031-49 83 05