Kundcase

Organisationsöversyn

Problem

Flera avdelningar runt om i landet hade lyft behovet av mer resurser pga. upplevd hög arbetsbelastning. Centralt ställde sig ledningen frågan huruvida avdelningarna behövde mer resurser, eller om det handlade om att avdelningarna borde organiseras och ledas på ett bättre sätt.

Lösning

Baserat på en gedigen översyn gällande organisation och ledning, presenterades flera åtgärdsområden för att nå ett ”Bästa arbetssätt” på avdelningarna. Utöver dessa åtgärdsområden presenterades behovet av ökad styrning från centralt håll gällande organisation och ledning på organisationens avdelningar.

Resultat

Resultatet av översynen visade att de flesta av avdelningarna hade stora förbättringsområden kopplat till organisation och ledning, som kunde åtgärdas för att minska arbetsbelastningen. På enstaka avdelningar fanns endast små förbättringsområden, där möjligtvis resurser behövdes tillsättas för att komma till rätta med arbetsbelastningen.

Utmaning

Att i en decentraliserad organisation med en kultur av självstyre hitta former för att centralisera styrning och ledning.

Projektbeskrivning

Flera historiska sammanslagningar av avdelningar samt en förändrad omvärld hade fört med sig fler och mer komplexa arbetsuppgifter samt en ökad arbetsbelastning på avdelningarna runt om i landet. Flera avdelningar hade lyft behovet av mer resurser för att komma till rätta med den höga arbetsbelastningen. Centralt ställde sig ledningen frågan huruvida avdelningarna behövde mer resurser, eller om det helt enkelt handlade om att avdelningarna borde organiseras och ledas på ett bättre sätt för att nå förbättrade arbetsförhållanden samt en mer effektiv och kvalitativ verksamhet.

Organisationen behövde se över landets avdelningar gällande organisation och ledarskap, för att se hur de kunde nå förbättrade arbetsförhållanden samt en ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten. Flera områden behövde ses över:

  • Arbetsinnehåll och tidsanvändning
  • Arbetsfördelning och arbetsbelastning
  • Verksamhetsstyrning
  • Utövande av chefskap
  • Ojämn arbetsbelastning mellan avdelningar och individer

Förbättringsområden beskrevs i ett ”Bästa arbetssätt” inom sex områden. Gemensamt för alla dessa områden var att avdelningarna skulle gå från ett individuellt till ett team-orienterat arbetssätt och att ledarskapet behövde förtydligas. Ett flertal styrningsaspekter lyftes också. Bland annat behövde en ökad samverkan nås mellan centrala delar och avdelningarna och tydliga mål behövde definieras.