Kundcase

Simulering av lönsamheten på R&D satsningar

Problem

Företaget upplevde ett problem med att kunna simulera lönsamheten vid framtagande av nya koncept och logistiklösningar.

Lösning

Lösningen låg i att definiera samtliga huvudprocesser i logistikledet samt i butiksledet.

Resultat

I dag har man en databas på flera hundra processer med definierade kostnadsdrivare och kostnadsbestämda processer. Det ger företaget en unik möjlighet till simulering.

Utmaning

Beskriva och kostnadsberäkna aktiviteterna i utvecklingsarbetet enligt en modell som kunde återanvändas för alla utvecklingsprojekt.

Projektbeskrivning

Bolaget som är en av Sveriges ledande livsmedelsföretag har under de senaste 10 åren haft en kraftig tillväxt. Mycket av framgångarna har byggt på en mycket stor kunskap om kundens köpbeteende och efterfrågan.

Kunden är ett av de ledande företagen i branschen. Företaget har med utgångspunkt i sin omvärldsanalys skapat en framgångsrik strategi för sin grossist och detaljhandelskedja. Företaget upplevde ett problem med att kunna simulera lönsamheten vid framtagande av nya koncept och logistiklösningar. Detta skapande en osäkerhet kring om alla koncept var lönsamma för företaget inklusive både grossistled och butikshandeln. Det ledde också till att det ibland var svårt att övertyga de enskilda affärsidkarna att implementera koncepten.

Lönsamheten har byggt på en låg vinstmarginal i kombination med en mycket hög kapitalomsättningshastighet. Erbjudandet till kunden är till stor del byggt på koncept. För att bibehålla både tillväxt och lönsamhet måste koncepten vara kostnadseffektiva och inte alltför kapitalintensiva.

Då bolagets framgångar inte enbart styrs av vad konkurrenterna gör utan till största delen att anpassa sig utifrån hur kundernas konsumtionsvanor ändras, måste företaget ha en hög grad av förnyelse och utveckling. Detta gör man med hjälp av olika koncept. Dessa koncept måste hela tiden förändras och anpassas efter förändrade behov.

Claesson Partners har haft en lång relation med bolaget och har under åren gjort en rad projekt tillsammans med bolaget. Vi blev ombedda från början att hjälpa dem med att ta fram en modell och ett verktyg för simulering samt att strukturera deras befintliga kalkyldatabas för kostnadsanalys. Modellen och databasen har vi genom åren använt för att hjälpa företaget med olika lönsamhetsanalyser. Exempel på analyser är simuleringar av olika logistiklösningar för olika delar av sortiment för att se hur man kan påverka kostnaderna i hela supply ledet. Ett annat exempel var att titta på om företagets bagerikoncept var lönsamt i butiksledet.

Denna analys ledde fram till att man skapade 3 olika koncept för olika typer av butiker. Ytterligare exempel på simulering var att se hur svinn påverkades av konceptens placering i butik. Dessa simuleringar har även inneburit många utbildningstimmar i allt från strategi till verksamhetsstyrning för både butiksanställda till tjänstemän i moderbolaget.

Lösningen låg i att definiera samtliga huvudprocesser i logistikledet samt i butiksledet. Genom en aktivitetsbaserad kostnadsfördelning kunde Företaget identifiera vad olika processer kostade samt vilka kostnadsdrivare som fanns i processerna och hur de varierade med sortimentet. Genom att kombinera sortiment, process och kostnadsdrivare kunde man fastställa kostnaderna i hela Värdekedjan för sortimentet. Värdekedjan omfattade processerna från leverantör till slutkund i butikerna. Genom att kunna simulera olika processflöden och förändrade arbetssätt i processerna lade man grunden till att kunna simulera både gamla och nya koncept. I dag har man en databas på flera hundra processer med definierade kostnadsdrivare och kostnadsbestämda processer. Det ger företaget en unik möjlighet till simulering.

Aktivitet & Kostnadsdrivare

Företagets simuleringsmodell baseras av en kombination av att definiera värdekedjan och dess huvudprocesser med aktivitetsbaserad kalkylering. Fördelningsnycklarna bygger på identifierade kostnads/processdrivare.

Vid vissa simuleringar måste man bryta ner huvudprocesser i delprocesser och aktiviteter. Exempel på det senare är när man måste få tillstånd en mer specificerad analys. Genom att man via sitt CRM system vet vad kunderna i respektive butik köper går det också att simulera hur olika kundsegments lönsamhet utvecklas.