Kundcase

Turnaroundprogram – från förlust till vinst

Problem

Bolaget är återförsäljare av produkter i byggbranschen samt driver entreprenadprojekt. De hade upplevt ett antal goda år med ökad omsättning och lönsamhet, men inte kunnat mäta och följa upp lönsamhet per affärsområde på ett relevant sätt. Plötsligt försämrades lönsamheten och förlusterna växte sig omfattande samtidigt som bolaget hade problem med att driva igenom tillräckligt kraftfulla och snabba åtgärder.

Lösning

Bolaget beslutade sig för att tillsammans med oss driva ett strukturerat turnaroundprogram, med målet att vända förluster till hållbar långsiktig lönsamhet. Programmet drevs i två faser ”Diagnos och analys” samt ”Implementering”, enligt beskrivning nedan.

Resultat

– Förbättrat resultat med 11,3 mkr för årets fem första månader jämfört med året innan.
– Ny organisation och ekonomimodell implementerad, i huvuddrag bestående av två tydliga affärsgrenar med olika logik, inklusive b.la. nytillsatta affärsgrenschefer.
– Lokalt etablerade handlingsplaner som primära styrdokument för att förbättra respektive enhets lönsamhet.

Utmaning

Att ta fram en styrmodell som speglade respektive affärsområdes affärslogik för att på så sätt förstå vilka produkter och kunder som är lönsamma respektive olönsamma.

Projektbeskrivning

Mål/scope: Att driva ett turnaroundprogram med målet att vända förluster till hållbar långsiktig lönsamhet

Projektomfattning: Tre konsulter under ca 6 månader

Kontaktperson:  Peo Olsson 

Turnaroundprogrammet bedrevs  i två stycken huvudfaser

1. Diagnos- och analys
– För att sjösätta rätt åtgärder genomfördes ett antal lönsamhetsanalyser i syfte att förstå vilka delar av bolaget som genererade respektive dränerade bolaget på vinst.
– Fem stycken tydliga och separata arbetsströmmar definierades. Arbetsströmmarna adresserade både koncerngemensamma och lokala/enhetspecifika problemställningar.

2. Implementering
– Centralt genererade verktyg/hjälpmedel utvecklades och gjordes tillgängliga för lokala enheter.
– Lokala handlingsplaner definierades och följdes upp kontinuerligt för att säkerställa framdrift, rätt fokus och tillräckligt kraftfulla åtgärder.

Teori

Titel: ABC-kalkylering

Författare:  Jonas Gerdin

Utgivningsår/ publiceringsdatum:  1994