Kundcase

Verksamhetsnära HR i tre nivåer

Problem

Kommunen hade inte någon sammanhållen HR-strategi vilket gjort det omöjligt för HR-staben att leda, utveckla och styra kommunens HR-arbete. Stabens bristande styrning har föranlett att alla förvaltningar arbetar efter egna policys, processer och metoder samt att det varit svårt att bygga spetskompetens inom alla processer.

Lösning

Utveckla en sammanhållen HR-strategi med tillhörande styrmodell och att definiera en organisationsmodell med tydliga roller och ansvar där vi skiljer på strategiskt, taktiskt och operativt HR-arbete. Sista komponenten i lösningen var att införa ett HR-center i syfte att etablera gemensamma processer och möjliggöra byggandet av spetskompetens.

Resultat

HR-staben har återtagit rollen som motor för långsiktiga och strategiskt viktiga HR frågor. Den nya organisationsmodellen och införandet av ett Servicecentret har möjliggjort besparingar på ca 30% samtidigt som kundnöjdheten ökat. Detta på grund av ökad tillgänglighet till spetskompetens.

Utmaning

Att i en decentraliserad organisation utan styrning etablera en gemensam strategi och införa gemensamma processer och rutiner.

Projektbeskrivning

Först utvecklade vi en för kommunen sammanhållen HR-strategi. Strategiarbetet följde vår strategiartikuleringsmetod vilken bygger på att identifiera mission, vision, strategiska mål, framgångsfaktorer och de strategiska initiativ vi måste driva för att början resan mot den uppsatta visionen.

Två prioriterade initiativ som kom fram i strategiarbetet var att: 1) Förtydliga roller & ansvar i organisationen 2) Införa ett gemensamt Servicecenter för alla kommunens HR-processer.

1) Den föreslagna organisationen bygger på tydliga roller och ansvar enligt de tre dimensionerna strategiskt, taktiskt och operativt HR-arbete. Organisationen karaktäriseras också av en enhetlig styrning med högkvalitativt stöd nära tillhands för kunden.

2) Införandet av ett Servicecenter för HR har följt vår Shared Service metodik vilken är uppdelad i fyra faser med fem arbetsströmmar som löper genom hela projektet. Vår projektmetod är starkt Lean-influerad och då framförallt med avseende på att etablera den dagliga styrningen i centrat samt hur vi tar fram nya och standardiserade arbetsmetoder och processer. Vår metod lägger även stor vikt vid förändringsledning då det är den enskilt största framgångsfaktorn i ett Shared Service projekt.