Kundcase

BI-strategi på koncernnivå

Problem

Bolaget har funnits i många år och har under det senaste decenniet genomgått en kraftig tillväxtresa genom förvärv, vilket har lett till en stor och komplex koncernstruktur. Bolaget har haft som ambition att vara datadrivna, varpå en stor rapport och analysplattform har tagits fram. I takt med verksamhetens starka tillväxt har rapport- och analysplattformen vuxit sig vild och informationstillgången möter inte längre verksamheternas behov. Vidare finns det utmaningar med föråldrade ETL och analysprocesser.

Lösning

Projektet omfattades av en inventering både av dagens rapporter och analysinformation, samt av bolagets behov av tillgång till data och information. Syftet var att etablera en nulägesbild av informationstillgången och informationsbehovet. Vidare sammanställdes en kostnadskalkyl över dagens lösning och en eventuell framtida lösning. Alternativa BI-verktyg testades i syfte att utvärdera om de kunde ersätta den befintliga lösningen.

Resultat

Utkomsten av projektet blev en nulägesanalys, som omfattade vilka utmaningar, möjligheter och behov som finns inom bolagets befintliga rapportering- och analysstruktur. Nulägesanalysen kompletterades med en framtida målbild av hur verksamheten bör jobba med frågorna för att i slutändan öka sin effektivitet och lönsamhet. Syntesen formuleras i en BI-strategi som sedan användes som grund till en ny och modern analysplattform.

Utmaning

Att i grunden förstå nuläget av bolagets rapportering- och analysstruktur i syfte att arbeta fram en handlingsplan och utreda vilka konsekvenser förflyttningen för med sig för att i nästa steg kunna etablera en målbild och ett önskat läge.

Bolaget har arbetat med BI & Analytics verktyg sedan i slutet av 90-talet. Under åren har plattformen vidareutvecklats, moderniserats och nya verktyg har tagits in. Bolaget är relativt datadrivet, men som en följd av de senaste decenniets förvärv har de hamnat i en situation med ett flertal överlappande BI-applikationer. Det har resulterat i långsamma och komplexa laddprocesser, data som kräver mycket manuell handpåläggning och ojämn informationstillgång för de olika bolagen i koncernen. Produktmixen inom BI-området leder till onödigt höga licenskostnader och det finns en utmaning att erbjuda användarna ett enhetligt gränssnitt till plattformen. Användarna upplever inte sällan att det är svårt att orientera sig bland den stora mängd data som finns tillgänglig.

I syfte att arbeta fram en nulägesanalys, ett önskat börläge och en handlingsplan för att ta sig dit genomfördes ett antal aktiviteter:

  • Intervjuer med beslutsfattare i verksamheten för att på djupet förstå deras behov och hur data kan förbättra deras affärer
  • Workshops, intervjuer och diskussioner med det interna BI-teamet för att utforma en ny och mer effektiv lösning
  • Inventering av rapporter som används inom verksamheten idag, vilka kategoriserades utifrån syfte och innehåll
  • Analys av användningsmönster – vilka rapporter används när, var, hur ofta och av vilka användargrupper?
  • Sammanställning av totalkostnad för dagens plattform och kalkylering av eventuell framtida kostnad
  • Prototyping och tester av mer moderna BI-verktyg i syfte att utvärdera om de kan ersätta dagens lösningar

Utkomsten av detta användes för att formulera bolagets BI-strategi, vilken beskriver hur bolaget på ett effektivt sätt kan få ut maximal nytta av sina datatillgångar.