Kundcase

Ny styrmodell efter omorganisation

Problem

Förändringar i strategi och organisationsstruktur hade medfört ett behov av att förändra även den finansiella informationsstrukturen för att kunna styra koncernen. Ekonomistyrningen baserades på företagets legala struktur vilket gjorde det svårt att följa upp strategiska mål och isolera funktionernas ekonomiska ansvar.

Lösning

Lösningen blev att införa en ny styrmodell. Istället för att utgå från den legala strukturen baserades modellen på den nya funktionella organisationen med förtydligade ekonomiska ansvar över hela organisationen.

Resultat

Projektet resulterade i en effektivare ekonomisk styrmodell som kunde påvisa huruvida organisationens olika delar presterade som de skulle. Detta gav också information om produktivitet och orsak till avvikelser från budget/prognos.

Utmaning

Att förflytta en global organisation från en divisionsorganisation med uppföljning per bolag till funktionsorganisation och operationell ekonomistyrning.

Projektbeskrivning

Projektet kom in som en fortsättning på att ny koncern- och affärsstrategi hade antagits och till följd av det hade ett flertal affärsområden avyttrats. Ledningen behövde nu revidera hur de styrde och följde upp bolagets ekonomiska prestation. Ett grundproblem var att den dåvarande ekonomistyrningen utgick ifrån den legala strukturen och inte den operationella. Första steget blev således att gå igenom vilket ansvar de olika enheterna i den operationella organisationen har. Utifrån sattes ekonomiska ansvar. Det gjorde det möjligt att sätta fokus på rätt styrning för respektive enhet då nya resultat-, balans- och kassaflödesmodell utformades. Vidare utformades finansiella rapporter och KPI:er för organisationens olika enheter. För att sammanfatta den nya styrningen togs det fram en handbok innehållande den nya styrmodellens komponenter. Som komplement till handboken togs det fram transaktions-, lagrings- och kodplan för att säkerställa att data på ett korrekt sätt flödar genom redovisningsmodellen och populerar rapporter och nyckeltal enligt överenskomna definitioner. Slutligen infördes även en ny process för budget- och prognosuppföljning.