Kundcase

Realisering av dolda värden genom ny strategi och styrmodell

Problem

Koncernen är operativt uppdelad i ett flertal affärsområden, dock har de haft en gemensam go-to-market-strategi med ett integrerat kunderbjudande. Historiskt har de även haft begränsade möjligheter att löpande följa upp kund- och produktlönsamhet. Koncernen har nu fastställt en ny strategi, som bygger på att renodla samtliga affärsområde och behöver därmed hjälp med att utveckla nya styrmodeller för specifika strategier och affärsmodeller för respektive område.

Lösning

Nya styrmodeller har utvecklats vilka återspeglar respektive affärsområdes strategier och affärsmodeller. Arbetet har omfattat strategiartikulering, framtagning av en ny resultaträkningsstruktur samt har nya uppföljningsdimensioner såsom produkt, kund, kanal, marknad och varumärke införts. I nästa steg utvecklades en lönsamhetsuppföljning per produkt och kund, hela vägen ner till EBITA. Lösningen har även omfattats en ny BI-lösning, vilken integrerar bolagets alla ERP-system för att möjliggöra åtkomst av affärsdata i realtid.

Resultat

Projektet har resulterat i införande av affärsområdesspecifika styrmodeller vilka återspeglar respektive affärsområdes specifika strategi och affärsmodell. Styrmodellerna har möjliggjort en löpande uppföljning av framdrift mot lagda strategier, samt en ökad förståelse för vilka produkter och kunder som driver bolagets lönsamhet. Styrmodellen och BI-verktyget har även underlättat budget- och planeringsprocessen, samt skapat produktiva och konstruktiva Business Reviews (alla har en sanning att utgå från).

Utmaning

Att artikulera strategin, definiera och fördela ekonomiskt ansvar för multipla affärsområden inom organisationen. Därutöver att definiera och strukturera de huvudsakliga lönsamhetsdimensioner (kund, produkt, kanal och marknad) och att bygga en ny BI-lösning vilken integrerar bolagets alla ERP-system för att möjliggöra åtkomst av affärsdata i realtid.

Nya styrmodeller har utvecklats vilka återspeglar respektive affärsområdes strategier och affärsmodeller. Arbetet har omfattats av strategiartikulering, framtagning av en ny resultaträkningsstruktur med tillhörande lönsamhetsmått samt har nya uppföljningsdimensioner såsom produkt, kund, kanal, marknad och varumärke införts. I nästa steg utvecklades en lönsamhetsuppföljning, som har möjliggjort uppföljning av alla produkter och kunder ner till EBITA. Lösningen har även omfattats en ny BI-lösning, vilken integrerar bolagets alla ERP-system för att möjliggöra åtkomst av affärsdata i realtid.

Fas 1 – Strategiartikulering

Artikulering och nedbrytning av strategi och affärsmodell till finansiella nyckeltal.

Fas 2 – Design av styrmodell

Baserat på strategi och affärsmodell;
a) ta fram en ny resultaträkningsstruktur och lönsamhetsmått inkl. standardkostnadsmodell
b) fördela ekonomiskansvar inom organisationen
c) definiera och detaljera lönsamhetsdimensioner såsom kund, produkt, kanal och varumärke.
Fasen har även omfattat framtagning av en allokeringsmodell som har möjliggjort lönsamhetsuppföljning ner till EBITA för alla produkter och kunder.

Fas 3 -Informationsmappning

Samtidigt som styrmodellen färdigställdes pågick arbetet med att identifiera alla datakällor som var kritiska för att kunna operationalisera styrmodellen. Arbetet har även omfattat en uppdatering av kontoplaner och nya redovisningsrutiner för att säkerställa åtkomst av kritiskt information. Stor vikt har lagts vid att skapa en gemensam masterdatastruktur för produkter, kunder, kanaler och marknader för att möjliggöra en global uppföljningsmodell. Masterdatastrukturen har kompletterats med lönsamhetsuppföljning och relevant metadata vilket har möjliggjort en djupare uppföljning på attribut.

Fas 4 – Implementering av ny styrmodell och BI-verktyg

Integrering av multipla ERP system till ett gemensamt datalager med tillhörande visualiseringsverktyg. Implementeringen har baserats på ett agilt arbetssätt med  sprintar om 3 veckor, vilket har säkerställt löpande framdrift och tydliga prioriteringar.