Kundcase

Vilka produkter dränerar vår lönsamhet?

Problem

Bolaget driver ett antal butiker inom specialiserad butikshandel och har under de senaste tre åren ökat omsättningen, men med en vikande vinstmarginal. Uppföljning är möjlig på en aggregerad nivå, men synliggör inte lönsamheten på varken butik eller artikel.

Lösning

Lösningen blev att från grunden bygga en lönsamhetsmodell som möjliggjorde uppföljning och analys både på butiks- och artikelnivå. En tydligare och mer detaljerad uppföljning av vilka faktorer som påverkar bruttomarginalen resulterade i en mer rättvisande bild av produktkostnader och vilka åtgärder som behöver vidtas, ex. prisoptimering kontra kostnadseffektivisering.

Resultat

Införande av visuellt uppföljningsverktyg (Power-BI) vilket ger en tydlig överblick över lönsamhet på både butik- och artikelnivå. Baserat på lönsamhetsanalyserna togs butik- och artikelspecifika åtgärdsplaner fram, vilket bidrog till att höja bolagets lönsamhet markant. Åtgärdsplanerna bestod bland annat av prishöjningar, ökat försäljningsfokus i teamen på högmarginalprodukter och avveckling av olönsamma produkter.

Utmaning

Att inom en handel med rörlig prissättning och bred artikelbredd med olika grad av förädling etablera en robust och lättarbetad masterdata.

Bolaget etablerades under tidigt 90-tal och försäljning drevs via en butik, som idag har vuxit till en kedja med ett flertal butiker i västra Sverige. Butikerna har kompletterats med en produktionsanläggning som möjliggör ett större ägande och kontroll över värdekedjan.

Handlarföretaget efterfrågade en bättre ekonomisk uppföljning dels på respektive butik, men också på artikelnivå i syfte att kunna styra bolagets ekonomiska utveckling och fatta faktabaserade beslut.

Frågeställningen vilken skulle besvaras var således följande:

Hur kan vi mäta lönsamheten på artikelnivå för att sedan kunna göra jämförelser mellan artikelgrupper och butiker?

 

Projektet delades upp i följande steg

1. Tillsammans med kund skapades en rutin för produktkalkylering av egenproducerade varor där insatsvaror och produktionstid ingick

2. Ett regelverk etablerades i syfte att fastställa den faktiska produktkostnaden på inköp av produkter som sedan förädlas i ett nästa steg

3. Etablering av regelverk och nycklar för allokering av gemensamma butikskostnader för att på butiksnivå kunna mäta vinstmarginalen

4. Uppsättning av processer och automation för visuell uppföljning i Microsoft Power-BI

Efter genomfört projekt kan uppföljning och analys göras på butik- och artikelnivå, varpå jämförelser kan göras dem emellan. En mer detaljerad uppföljning möjliggör faktabaserade beslut varpå prisjusteringar har gjorts, men med oförändrad försäljningsvolym på artiklar med för lågt täckningsbidrag. Vidare har respektive butiks kritiska volympunkt identifierats utifrån dagens omsättning och bruttomarginal. Genom att synliggöra respektive butiks kritiska punkt kan ledningen nu sätta butiksindividuella krav på bruttomarginal för att uppnå önskad vinst. Jämförelser av butikernas ekonomiska prestationer möjliggör interna benchmark och interna ”best practice” kan tillämpas för att optimera effektivitet inom respektive butik.