Time-Driven Activity-Based Costing

Titel:

Time-Driven Activity-Based Costing - A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits

Författare:

Robert S. Kaplan

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

2007

Referat

I dagens näringsliv är det vanligt med kontinuerlig kundanpassning, ett processorienterat arbetssätt och produktdifferentiering vilket har medfört att verksamhetens kostnadsstruktur har förändrats och blivit mer komplex. Andelen direkta kostnader såsom lön och material har minskat och andelen omkostnader har ökat, samtidigt som orsakssambanden nu inte är lika volymrelaterade som förr. Som exempel kan kvalitets-, inköps- och produktutvecklingskostnader vara baserade på tidsåtgång istället för volym.

Dagens kostnadskalkylering återspeglar inte alltid längre den verklighet som företag lever i idag. Resursförbrukningen behöver kunna mätas för kalkylobjekt som kundorder, varor och tjänster av olika slag i både olika volymer och i andra kostnadsdrivare såsom exempelvis tidsåtgång. Detta driver dock en mängd praktiska utmaningar eftersom det i regel finns ett stort antal aktiviteter och kostnadsdrivare i en verksamhet. En stor utmaning är att beräkningsarbetet kan ta mycket tid och det är därför viktigt att uppmärksamma skillnader i resursförbrukning mellan kalkylobjekten utan att antalet aktiviteter blir ohanterligt stort.

För att möta de utmaningar som en mer korrekt kostnadskalkylering medför har Time Based ABC-kalkylering utvecklats. I Time Based ABC är det tidsåtgången som är grunden för kostnadskalkyleringen vilket innebär att aktivitetskostnader fördelas baserat på vilken tid kalkylobjektet tar tid i anspråk. Det praktiska kalkylarbetet börjar med att aktiviteter väljs, den totala aktivitetskostnaden bestäms och att aktivitetskapaciteten fastställs. Genom detta kan styckkostnaden per tidsenhet (vanligtvis minuter) beräknas och aktivitetssatser fastställas när tidsåtgången för verksamhetens aktiviteter uppskattas.

Relaterade artiklar


Effektiviseringsprojekt med bibehållen kvalitet är något vi ofta hjälper våra kunder med. Därför kommer vi under våren att publicera en…  ABC-metodiken är idag ett mycket eftertraktat verktyg inom organisationer för att mäta, styra och modellera produkt- och kundlönsamheten. Lönsamhetsuppföljning…Om modellen Du Pont-modellen är en översiktlig metod för att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Ibland benämnd som lönsamhetsträdet…  Om modellen Modellen utgår från orsak-verkan-samband och ger företaget ett resultat per uppföljningsobjekt, kostnader för olika resurser och aktiviteter…