Relevance Lost

Titel:

Relevance Lost

Författare:

Thomas Johnson och Robert S. Kaplan

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

1991

Referat

Som en av de mest kända böckerna inom management accounting har boken haft en stor påverkan på hur redovisningsmodeller utformas och fungerar i dagens organisationer. Författarna ger en överblick av hur redovisningsmodeller i amerikanska organisationer har utvecklats från 1800-talet fram till slutet av 1900-talet i takt med utveckling från den amerikanska järnvägen till komplex global automatiserad produktion.

Före 1800-talet så skapades merparten av företagets processer av individer som inte var anställda av företaget och fick betalt för utfört arbete enligt marknadspris. Marknadspriset för utfört arbete var tillräcklig för ledningen för att kunna fatta beslut och följa upp kostnaderna för verksamheten. När företag utvecklades till att de anställda producerade produkterna så uppstod ett behov av att kunna utvärdera interna processer. Under 1800-talet kompletterades därför extern rapportering med intern information främst för kostnadskontroll och prissättning.

I slutet av 1800-talet började företag diversifieras genom att producera många olika produkter. Standardkostnader utvecklades för att ge beslutsfattare information gällande effektivitet och produktivitet. I början av 1900-talet började företag förvärva andra verksamheter för att nå ökad lönsamhet, vilket skapade företag med fler hierarkiska nivåer och med flertalet aktiviteter såsom inköp, produktion, transport osv. För att undvika byråkratisk ineffektivitet tydliggjordes roller och ansvar på de olika hierarkiska nivåerna. Verktyg såsom avkastning och budgetering skapades för motivation och styrning.

Vissa organisationsexperter hävdade vid denna tid att företag borde mäta enskilda produkters lönsamhet för att kunna skapa ett lönsamt företag som helhet. Denna teori vann däremot inte genomslag i företag på den tiden. Efter 1920 skiftade fokus från information om processerna till den finansiella informationen i takt med att företag lånade pengar från finansiärer till expansion. I mitten av 1900-talet leddes företag till stor del baserat på finansiell redovisning. Under 1980-talet ökade konkurrensmiljön och det medförde ett större behov av att mäta företagets prestation.

Författarna hävdar att en ineffektiv redovisningsmodell kan förstöra ett företags konkurrenskraft medan en bra redovisningsmodell med relevant styrinformation istället kan hjälpa ett företag att utvärdera sin prestation för att nå ökad konkurrenskraft. ”Today’s management accounting information, driven by procedures and cycles of the organisation’s financial reporting system, is too late, to aggregated, and too disorted to be relevant for managers’ planing and control decisions”. Företag måste därför skapa relevant och tillförlitlig information för beslut och kontroll genom ökat fokus på internredovisning.

Relaterade artiklar


Effektiviseringsprojekt med bibehållen kvalitet är något vi ofta hjälper våra kunder med. Därför kommer vi under våren att publicera en…  ABC-metodiken är idag ett mycket eftertraktat verktyg inom organisationer för att mäta, styra och modellera produkt- och kundlönsamheten. Lönsamhetsuppföljning…Om modellen Du Pont-modellen är en översiktlig metod för att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Ibland benämnd som lönsamhetsträdet…  Om modellen Modellen utgår från orsak-verkan-samband och ger företaget ett resultat per uppföljningsobjekt, kostnader för olika resurser och aktiviteter…